شورای سیاستگذاری
دکتر غلامرضا جمشیدیها
دبیر
استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
وب سایت: profile.ut.ac.ir/~gjamshidi
پست الکترونیکی: gjamshidi [at] ut.ac.ir
دکتر حمید پارسانیا
دبیر
دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
وب سایت: profile.ut.ac.ir/~h.parsania
پست الکترونیکی: h.parsania [at] ut.ac.ir
دکتر محسن صبوریان
دبیر
استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
وب سایت: profile.ut.ac.ir/~saboorian
پست الکترونیکی: saboorian [at] ut.ac.ir
کمیته علمی
دکتر مهدی حسین‌زاده یزدی
دبیر کمیته علمی
استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
وب سایت: profile.ut.ac.ir/~ma.hoseinzadeh
پست الکترونیکی: ma.hoseinzadeh [at] ut.ac.ir
دکتر الیاس نادران
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
وب سایت: profile.ut.ac.ir/~enaderan
پست الکترونیکی: enaderan [at] ut.ac.ir
دکتر سید احمد حبیب‌نژاد
عضو کمیته علمی
استادیار گروه حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران
وب سایت: profile.ut.ac.ir/~a.habibnezhad
پست الکترونیکی: a.habibnezhad [at] ut.ac.ir
دکتر حمید پارسانیا
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
وب سایت: profile.ut.ac.ir/~h.parsania
پست الکترونیکی: h.parsania [at] ut.ac.ir
دکتر مصطفی زالی
عضو کمیته علمی
استادیار گروه فلسفه دانشگاه تهران
وب سایت: profile.ut.ac.ir/~m.zali
پست الکترونیکی: m.zali [at] ut.ac.ir
دکتر عادل پیغامی
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)
وب سایت: isu.ac.ir/cv/151/%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D9%85%DB%8C?slc_lang=fa&&cv=151&mod=scv
پست الکترونیکی: paighami [at] yahoo.com
دکتر فرزاد جهانبین
عضو کمیته علمی
استاد دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد
وب سایت: shahed.ac.ir/hum/farzadjahanbin/Pages/Home.aspx
پست الکترونیکی: farzad.jahanbein [at] gmail.com
دکتر علی آدمی
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
وب سایت: simap.atu.ac.ir/cv/6124022/
پست الکترونیکی: aliadami [at] atu.ac.ir
دکتر مهدی موحدی بک‌نظر
عضو کمیته علمی
استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد
وب سایت: research.shahed.ac.ir/WSR/WebPages/Teacher/TFa.aspx?TID=395
پست الکترونیکی: m.movahedi [at] shahed.ac.ir
دکتر سید سعید زاهد زاهدانی
عضو کمیته علمی
دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز
وب سایت: nokhbegan.mana.sccsr.ac.ir/2018/03/08/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D8%AF-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C/
پست الکترونیکی: zahedani [at] shirazu.ac.ir
دکتر شهلا باقری
عضو کمیته علمی
دانشیار گروه جامعه شناسی دانشکاه خوارزمی
وب سایت: khu.ac.ir/cv/463/fa
پست الکترونیکی: sbagheri [at] khu.ac.ir
کمیته برگزاری
دکتر غلامرضا جمشیدیها
رئیس
استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
وب سایت: profile.ut.ac.ir/~gjamshidi
پست الکترونیکی: gjamshidi [at] ut.ac.ir
دکتر محسن صبوریان
دبیر اجرایی
استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
وب سایت: profile.ut.ac.ir/~saboorian
پست الکترونیکی: saboorian [at] ut.ac.ir