آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1401-03-03
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1401-03-20
تاریخ شروع کنفرانس
1401-03-30
تاریخ پایان کنفرانس
1401-03-31

دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، سالن ابن خلدون       

حمایت کنندگان

دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

دانشگاه باقر العلوم (ع)

دانشگاه باقر العلوم (ع)

شورای عالی انقلاب فرهنگی

شورای عالی انقلاب فرهنگی

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی

دانشگاه امام صادق (ع)

دانشگاه امام صادق (ع)

مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت

مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت