آگاهی نخبگان علمی از وضعیت عدالت اجتماعی در ایران و راهبردها و تجربیات دهه‌های گذشته در بسط ایده‌های عدالت توزیعی.

تقویت پشتوانه نظریه و شناساندن نظریه‌های عدالت در حوزه ایران و اسلام.

ارزیابی وضعیت اجرای عدالت در ایران مطابق برنامه‌های توسعه.