• عدالت اجتماعی و حکمرانی اجتماعی: ابزارها، تجربیات و راهبردها
 • عدالت اجتماعی و حکمرانی سیاسی: ابزارها، تجربیات و راهبردها
 • عدالت اجتماعی و توسعه در ایران
 • عدالت سلامت در ایران: عملکردها، تجربیات و چشم‌اندازها 
 • عدالت آموزشی در ایران: عملکردها، تجربیات و چشم‌اندازها
 • ارزیابی عدالت اجتماعی در دولت‌های پس از انقلاب اسلامی (روایت و ارزیابی عدالت اجتماعی در تجربه چهل ساله جمهوری اسلامی)
 • عدالت اجتماعی در اندیشه متفکران ایرانی-اسلامی
  • عدالت اجتماعی در اندیشه متفکران معاصر
  • عدالت اجتماعی در اندیشه متفکران کلاسیک
 • عدالت اجتماعی در اسلام
  • مبانی فقهی-فلسفی-کلامی
  • فقه و مسأله عدالت اجتماعی
 • بازخوانی نظریه‌ی عدالت رالز پس از ۵۰ سال / نظریه رالز در ایران.
  • رالز و لیبرالیسم راست
  • رالز و سوسیالیسم
  • لوازم نهادی نظریه عدالت
  • لیبرالیسم، کمال‌گرایی و مسأله عدالت
  • نهادهای لیبرالیسم چپ و مسأله عدالت در ایران